V súlade s novou smernicou EU o právach spotrebiteľov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.6.2014, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Osobitná ochrana v prípade nedostatku informácií: ak predávajúci zákazníka jasne neinformoval o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na vrátenie tovaru sa predlžuje na jeden rok. Lehota na odstúpenie od zmluvy začne momentom, keď je spotrebiteľovi tovar doručený.

V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní, odo dňa doručenia nás kontaktujte prosím na emailovej adrese rgshop(at)boxclub-kn(dot)sk a uveďte tieto náležitosti:

- názov/kod produktu

- deň doručenia tovaru- číslo faktúry.

Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo, názov produktu, typ produktu, uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze.

- číslo faktúry.

- Váš podpis a dátum.

Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe. Tovar zasielajte v pôvodnom obale/v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil. Zásielku odporúčame poistiť. Prevádzkovateľ neručí sa stratu alebo poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou. Výška následnej refundácie je bez poštovných nákladov.

Adresa pre doručenie :
fy Roderik Győrfi
Športová ul. č.1
Komárno
945 01 Slovenská Republika