1. Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat a következő módokon juttatható el cégünkhöz:

 • Telefonon keresztül: +421 903 447 784
 • Postai úton: Športová ul. č.1, 945 01 Komárno
 • E-mail címen keresztül: rgshop@boxclub-kn.sk

2. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja.

3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus úton visszaigazolni.

4. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 • Ha a fogyasztó az 1. pontban leírtaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a 4.1 bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 • Ha a fogyasztó az 1. pontban leírtaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 • Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
 • Ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
 • E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
 • A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
   • a vállalkozás a rendelet 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
   • a fogyasztó nem kérte a rendelet 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
   • a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
   • a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a rendelet 20. § szerinti jogát, vagy
   • a vállalkozás elmulasztotta megadni a rendelet 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
 • A fogyasztót a rendelet 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 • A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a rendelet 20. § szerinti jogát.
 • A 6.1 bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a rendelet 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

7. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

 • Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.
 • A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség - a rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével - nem követelhető.
 • A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.