Általános üzleti feltételek

Ezek az üzleti feltételek (továbbá említve mint „feltételek“ vagy „üzleti feltételek“)  az R.G.SHOP webáruház található termékek vásárlóit illeti. A termékek vásarlását a fizikai személy és a jogi személy is megvalósíthassa (továbbá említve mint „vásárló, vevő“) korlátozás nélkül abban az esetben, ha a vevő egyetért azzal a feltétellel, hogy az így megvalósult adásvételi szerződések az üzleti feltételeket fogják követni, ugyanúg, mint a Reklamációs feltételeket, valamint a többi jogi feltételt, melyek az R.G.SHOP webáruház oldalán találhatók.

E feltételek mellet az eladó alatt a fizikai személy Roderik Győrfi társasága értendő, melynek székhelye az alábbi címen található: Športová ul. č.1, 945 01 Komárno,  IČO: 14 074 800, IČ DPH: SK1027415994. Magánipar lap, szám : 2000/02627/00002, reg.č. 401-5806

MEGRENDELÉS

A vevő megrendeli a termékeket illetve a szolgáltatásokat az internetes oldalak által, melyeket Roderik Győrfi fizikai személy forgalmaz : személyesen, telefonon keresztül vagy írt formában mely alatt az e-mail, pósta és a fax érthető. 

Az üzleti szerződés a vevő rendelése alapján valósul meg. Minden megrendelés a következőket tartalmazza:  a vevő nevét, kapcsolati személyt illetve kontakt személyt, a pósta és arújegyzék címét,a fax és a telefon számát, IČO, DIČ, IČ DPH, a termék rendelési kódját,a termék pontos leírását, a darabok számát,  a rendelési lap kiálításának a dátumját,a megrendelés érvényesnek minősült, a megtérítés / fizetés módzerét és a termék átvétel módszerét. Az eladó olyan sorrendbe intézi a rendeléseket, amilyenbe érkeztek. A megrendelés kiálításával a vevó köteles a megrendelt termékért kifizetni a vételárt öszhangban a feltételekell, melyek a megrendelésben említve voltak. A kötelezettség,  mely a rendelésből kifolyólag erténdő nem valósul meg legkésőbb 30 napon belül a rendelés kiálításától akkor ez a folyamat üzleti feltételek megszegésének minősül. 

2. § Ajánlat és szerződéskötés

1.         Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Bármilyen elfogadó nyilatkozat és megrendelés csak írásbeli vagy faxon történt visszaigazolásunkkal együtt érvényes. A rendelés aláírásával a szállítási szerződés joghatályosan létrejött. Ugyanez vonatkozik minden kiegészítésre, módosításra vagy kísérő megállapodásra.

Ha a szerződés visszaigazolása elmarad, de a szállítás a megrendelés alapján megtörténik és megrendelő az árut átveszi, a szerződés megkötöttnek tekintendő a számlánkon és a szállítólevelünkben foglalt mennyiség és minőség szerint.

2.         A rajzok, ábrák, méretek, súly- és egyéb teljesítményadatok csak akkor kötelező érvényűek, ha rájuk vonatkozóan kifejezetten írásbeli megállapodás született.

 

3. § A szállítás terjedelme

1.         A szállítás terjedelmével kapcsolatban a megrendelésre adott írásbeli visszaigazolásunk tekintendő mérvadónak. Amennyiben külön rendelés-visszaigazolás nem áll rendelkezésre, szállításunk terjedelme a mérvadó. A résszállítások a szállítólevélen fel vannak tüntetve. Kiegészítő megállapodások vagy módosítások csak írásban rögzíthetők.

 

4. § Árak

1.         Amennyiben más megállapodás nincs érvényben, ajánlati áraink az ajánlat dátumától számított 30 napig érvényesek. A rendelés írásbeli visszaigazolásában megadott árak tekintendők mérvadónak, melyhez hozzájön még a törvényes forgalmi adó. A pótlólagos szállítások és szolgáltatások külön kerülnek elszámolásra.

2.         Az árak tartalmazzák a telephelyünkön lefolytatott átadási vizsgálat költségeit. A megrendelőnél sorra kerülő átadás költségei a megrendelőt terhelik. Egyebekben az árak nettó értendők a telephelyünkről, a csomagolás, rakodás, szállítás, biztosítás és üzembeállítás költségeit nem tartalmazzák.

5. § Szállítási és teljesítési határidők

1.         Az általunk megadott tájékoztató határidők nem kötelező érvényűek, amennyiben nem születik erre vonatkozó kifejezett írásbeli megállapodás.

2.         A megállapodott határidők arra az időpontra vonatkoznak, amikor a termék raktárunkból elszállítható. A szállítási készség bejelentésével a határidő betartottnak minősül.

3.         Ha a szállítás vagy teljesítés késlekedését vis major vagy más olyan esemény bekövetkezése okozza, mely részünkre a szállítást lényegesen megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi - ide tartoznak az utólag jelentkező anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavarok, sztrájk, kizárás, munkaerőhiány, szállítóeszközök hiánya, hatósági rendeletek stb., akkor is, ha ezek a mi szállítóinknál vagy azok beszállítóinknál vagy azok beszállítóinál jelentkeznek – a megállapodott határidő be nem tartása nem róható fel a szállító hibájának. Ilyen esetben jogunk van az akadályoztatás időtartamának megfelelően elhalasztani a szállítást vagy szolgáltatást, illetve a még nem teljesült részletek vonatkozásában a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni.

4.         Ha az akadályoztatás három hónapnál hosszabb ideig tart, a megrendelőnek egy méltányos meghatározott póthatáridő kitűzése után joga van a még nem teljesült részletek vonatkozásában a szerződéstől visszalépni, kivéve, ha a póthatáridő lejártáig az előállítandó termék elkészül, és megrendelőnek a szállíthatóságot bejelentik.

5. Amennyiben a határidők be nem tartása szándékos vagy durván gondatlan cselekedetre vezethető vissza, megrendelő igényt tarthat az általunk okozott késedelem következtében keletkezett kára megtérítésére, de legfeljebb a késedelmes szállítás és szolgáltatás számlaértékének 5 %-ig. Semmilyen ezt meghaladó kártérítési igény nem érvényesíthető.

6.         Bármikor jogunk van részszállítást vagy részszolgáltatást eszközölni, és ezt külön leszámlázni.

6. § Kárveszély átszállása és átadás

1.         Ellenkező megállapodás hiányában mi határozzuk meg a feladást és annak helyszínét. Ha a megrendelő különleges szállításra tart igényt, az így keletkező többletköltségek őt terhelik.

2.         A kárveszély legkésőbb a szállítmány feladásakor átszáll a megrendelőre akkor is, ha részszállításról van szó, vagy ha más szolgáltatás is – például feladás vagy üzembe helyezés – vállaltunk.

3.         Az általunk készre jelentett árut megrendelőnek haladéktalanul le kell hívnia, illetve 5 munkanapon belül el kell vinnie, ellenkező esetben jogunk van az áru megrendelő költségére és veszélyére raktározni.

7. § Szavatosság

1.         Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyában a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

8. § Csomagolás

1.         A szállítás általában a katalógusban szereplő szabványcsomagban történik.

 

9. § Tulajdonjog fenntartása

1.         A szállító az általa leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértéke teljes kiegyenlítéséig fenntartja, így a megrendelő, illetve átvevő ellen indult esetleges felszámolási, csőd- és végelszámolási eljárásban azok nem vonhatók a hitelezői vagyon körébe, elkülönítetten nyilvántartandóak, mint idegen tulajdon.

2.         A megrendelő köteles írásban közölni a szállítóval esetleges cím, bankszámla, illetve telefonszám-változásait, és elmulasztása esetén viseli az ezzel kapcsolatos teljes felelősséget.

 

10. § Fizetés

1.         Amennyiben nincs egyéb megállapodás érvényben, számláink az áru kézhezvételekor azonnal levonás nélkül fizethetők. Amennyiben fizetési határidőről szóló megállapodás van érvényben, a határidők, mely alatt a számla ellenértékének be kell érkeznie, a számla kiállítási időpontjától értendők és a számlán feltüntetett esedékességi időpontban a számla ellenértékének már mutatkoznia kell bankszámlánkon ellenkező esetben a fizetés késedelmesnek minősül és késedelmi kamatfizetési kötelezettség viselésével jár. Megrendelő ellenkező értelmű rendelkezése ellenére jogunkban áll a befizetéseket a korábbi tartozások kiegyenlítéseként elszámolni. Amennyiben már költségek és kamatok keletkeztek, úgy jogunkban áll a befizetéseket először a költségekre, majd a kamatokra, és csak ezután a főkövetelés kiegyenlítésére használni.

2.         A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha már rendelkezhetünk az összeg fölött. Csekk esetén akkor tekinthető megtörténtnek a fizetés, ha a csekk összegét végérvényesen jóváírták a számlánkon.

3.         Az általunk jóváhagyott engedmények érvényüket vesztik, ha a számla összege a fizetési határidő lejártakor nem áll végérvényesen a rendelkezésünkre.

4.         Ha a megrendelő késedelembe kerül, a késedelembe esés időpontjától kezdve jogunkban áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként leszámlázni, amely késedelmi kamat mértékében történő megállapodás a megrendelő által történő áru átvételével kifejezetten elfogadottnak tekintendő.

5. Ha a megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, különösen, ha az általa adott csekk nem váltható be, vagy ha fizetéseit beszünteti, vagy más olyan körülmény jut a tudomásunkra, amely a megrendelő hitelképességét megkérdőjelezi, úgy jogunkban áll asz összes hátralevő tartozás esedékességét előrehozni, akkor is, ha csekket fogadunk el. Ezen kívül ilyen esetekben jogunk van előleg vagy biztosíték fizetését megkívánni.

 

11. § Felelősség korlátozása

1. Az általunk szóban, írásban és egyéb módon nyújtott tanácsadás nem mentesíti a megrendelőt azon kötelessége alól, hogy saját maga ellenőrizze, megfelel-e az általunk gyártott termék a tervezett felhasználási célnak.

 

12. § Alkalmazandó jog, illetékes bíróság, részmegsemmisítések

1.         Ezen szállítási feltételekre, valamint a köztük és a megrendelő között fennálló teljes jogviszonyra a Slovákia érvényes polgári jog rendelkezései vonatkoznak.

2.         Jogvita esetén a Polgári perrendtartás általános illetékességi szabályai irányadóak.

3.         Ha ezen szállítási feltételek valamely rendelkezésre vagy valamely más megállapodás keretében hozott rendelkezés érvénytelen lenne, az a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét nem érinti.